Про журнал

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України та Хмельницький національний університет здійснюють видання міжнародного наукового фахового журналу «Порівняльна професійна педагогіка» (двічі на рік). Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №886 від 02.07.2020 науковий журнал "Порівняльна професійна педагогіка" включено до Переліку наукових фахових видань України. Присвоєно категорію "Б".

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17801-6651Р від 29.03.2011

Мова видання: англійська, українська.

Основна мета видання – публікація результатів досліджень науковців і вчених України та світу у галузі порівняльної педагогіки; ознайомлення наукової спільноти та широкого загалу з новітніми дослідженнями сучасних процесів, що відбуваються у світовій педагогіці й галузі освіти; апробація результатів наукового пошуку молодих учених (аспірантів) з проблем педагогічної науки і практики крізь призму зарубіжного досвіду.

Проблематика статей журналу:

• теоретико-методологічні засади педагогічної компаративістики;
• сучасні стратегії та тенденції розвитку освіти у світовому просторі;
• розвиток освітніх систем у зарубіжному досвіді;
• порівняльний аналіз освітнього процесу у вітчизняних та зарубіжних закладах освіти різних рівнів акредитації;
• теорія і практика організації навчально-пізнавальної, дослідницької, самостійної діяльності в різних закладах освіти у зарубіжній практиці;
• пошук ефективних шляхів наукового вивчення і коригування сучасних процесів, що відбуваються в світовій педагогіці й освітній політиці;
• вивчення та узагальнення позитивного досвіду зарубіжних країн у сфері виховання;
• методичні аспекти іншомовної підготовки у системі освіти провідних країн світу.

Міжнародний науковий фаховий журнал «Порівняльна професійна педагогіка» включено до 23 міжнародних науковометричних баз.

Здобувачі освіти Хмельницького національного університету публікують результати наукових досліджень безкоштовно.