ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ПРОФЕСІЙНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ПРЕДМЕТІВ ПОЛЬЩІ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • НАТАЛІЯ ЄВТУШЕНКО Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського https://orcid.org/0000-0002-5835-2960

DOI:

https://doi.org/10.31891/2308-4081/2023-13(1)-10

Ключові слова:

вчителі природничо-математичних предметів, професійне просування, розвиток, вдосконалення, підвищення кваліфікації, післядипломна освіта, досвід, Польща, Україна

Анотація

У статті розглянуто особливості підвищення кваліфікації польських вчителів як однієї з умов їх професійного просування і здобуття професійних ступенів. Схарактеризовано основні завдання системи професійного вдосконалення вчителів Польщі – допомога молодим учителям в адаптації до професії, підтримка фахівців у період професійного самоствердження або оновлення предмета, ознайомлення з досягненнями науки, сприяння в підвищенні та розширенні кваліфікації. Визначено принципи професійного вдосконалення польських учителів – взаємозв’язок теорії й практики, змінюваність, різноманітність форм, безперервність, багатовимірність, багаторівневість та відкритість. Розглянуто організаційну структуру системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті Польщі, що функціонує на національному, регіональному, муніципальному  рівнях. Підкреслено, що система підвищення кваліфікації фахівців має суспільно-державний характер, є досить варіативною й гнучкою, створена з урахуванням різноманітних потреб щодо безперервного професійного вдосконалення й розвитку вчителів. Приділено увагу розгляду форм підвищення кваліфікації вчителів у неформальній освіті, що спрямовані на посилення внутрішньої мотивації фахівців, розвитку педагогічної творчості.

Визначено, що система підготовки вчителів у Польщі спрямована на виконання завдань, які включають підвищення кваліфікації, методичну роботу вчителів, самоосвіту та самовдосконалення, а також реалізацію загальних (освітньої, розвивальної, виховної, діагностичної) і специфічних (технологічної, дослідницької, прогностичної) функцій.

Зроблено висновки щодо напрямів, форм і змісту підвищення кваліфікації вчителів математики і природничих предметів в післядипломній освіті Польщі та необхідності формування готовності українських фахівців до сприйняття європейських стандартів в післядипломній педагогічній освіті.

Посилання

Buczkowska-Gola, M. (2000). Wymagając od ucznia, wymagajmy od siebie. [When demanding from a student, let's demand from ourselves]. Edukacja i dialog. [Education and dialogue], № 6, 46–49. (in Polish).

Edukacja jest w niejukryty skarb, Raport dla UNESCO Między narodowej Komisji do spraw Edukacjidla XXI wieku. [Education is a hidden treasure in it. Report for UNESCO International Commission on Education for the 21st century]. (1998). Warszawa: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, UNESCO. (in Polish).

Fundacja matematyków wrocławskich [Foundation of mathematicians of the Wroclaw] (2023). Szkolenia dla nauczycieli matematyki [Training for mathematics teachers]. Retrieved from https://www.math.uni.wroc.pl/fmw/dla-nauczycieli/szkolenia-dla-nauczycieli-matematyki (in Polish).

Golik, J. (2015). Formalne kwalifikacje nauczycieli i wydatki na zajęcia pozalekcyjne, a wyniki uczniów z egzaminów zewnętrznych w latach 2002–2011 (gimnazjów finansowanych z budżetu miasta Poznania). [Teachers’ formal qualifications and spending on extracurricular activities and the results of students in external examinations in 2002–2011 (lower secondary schools financed from the budget of the city of Poznań]. Rozprawa doktorska. [Dissertation], Poznań (in Polish).

Gotówka, A. (2023). Nauczyciel mianowany. Jak wygląda awans zawodowy? Retrieved from https://parenting.pl/nauczyciel-mianowany-jak-wyglada-awans-zawodowy (in Polish).

Jarzębska, A. (2014). Kilka uwag o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych nauczycieli, czyli o zawodowym dojrzewaniu. [A few remarks on raising the professional qualifications of teachers or on professional maturation]. Edurada.pl. Retrieved from https://edurada.pl/artykuly/kilka-uwag-o-podnoszeniu-kwalifikacji-zawodowych-nauczycieli-czyli-o-zawodowym-dojrzewaniu (in Polish).

Jastrzębska, A. (2011). Nauczyciel dyplomowany [Certified teacher]. Ziełona linia. Retrieved from https://zielonalinia.gov.pl/-/nauczyciel-dyplomowany-18792 (in Polish).

Karta nauczyciela [Teacher's card]. (2008). Poznań: Оficyna Ekonomiczna Wydawnictwа (in Polish).

MCDN. Instytucja Wojewudztwa Małopolskiego. (2023). Retrieved from https://mcdn.edu.pl/ (in Polish).

Ministerstwo Edukacji i Nauki. (2023). O programie. GovTechPolska. Retrieved from https://www.gov.pl/web/laboratoria.

Ministerstwo Edukacji i Nauki [Ministry of Education and Science]. (2023). Placówki doskonalenia nauczycieli [Teacher Training Institutions]. Retrieved from https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/placowki-doskonalenia-nauczycieli (in Polish).

Mushketa, R. (2007). Pidhotovka vchyteliv fizychnoho vykhovannya u polshchi do otsinyuvannya navchalnykh dosyahnen uchniv [Preparation of physical education teachers in Poland for assessment of students' educational achievements]. Dissertation Thesis. Volodymyr Hnatyuk Ternopil National Pedagogical University, Ternopil.

Okoń, W. (2001). Nowy slownik pedagogiczny. [A new pedagogical dictionary]. Warszawa: Zak. (in Polish).

ORE. Ośrodek Rozwoju Edukacji [Centre for Education Development]. (2023). Retrieved from https://www.ore.edu.pl/ (in Polish).

Ośrodek w Krakowie [Center in Krakow] (2023). Edukacja matematyczna i przyrodnicza [Mathematical and natural education]. Retrieved from https://mcdn.edu.pl/ krakow-kategorie/oferta-edukacyjna/edukacja-matematyczna-i-przyrodnicza/ (in Polish).

Pachocki, M. (2019). Jak mobilni nauczyciele zmienili swoje szkoły? [How have mobile teachers changed their schools?]. Warszawa: FRSE (in Polish).

Palicheb-Bąk P., Uliszak R. (2022). Proekt edukacyjny BEST – opinie uczestników warsztatów w Krakowie [BEST educational project – opinions of workshop participants in Krakow]. Nauczanie przedmiotów przyrodniczych [Teaching science subjects], 76 (2/2022), 30–41 (in Polish).

PCN. Polonijne Centrum Nauczycielskie [Polonia Teachers’ Center]. (2023). Retrieved from https://kursy.orpeg.pl/login/index.php (in Polish).

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024 [Basic directions of the implementation of the state's educational policy in the school year 2023/2024]. MEiN. Retrieved from https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20232024 (in Polish).

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych [Polish Association of Science Teachers] (2023). Biology Educators Shaping Tomorrow. Retrieved from https://psnpp.org.pl/aktualnosci/nauczyciele-biologii-ksztaltuja-jutro-biology-educators-shape-tomorrow/. (in Polish).

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych [Polish Association of Science Teachers] (2023). GIS z ESRI Polska dla nauczycieli [GIS from ESRI Poland for teachers]. Retrieved from https://psnpp.org.pl/aktualnosci/gis-z-esri-polska-dla-nauczycieli/ (in Polish).

Polskie Towarzystwo Fizyczne [Polish Physical Society] (2023). Retrieved from https://www.ptf.net.pl/ (in Polish).

Prawo oświatowe [Education law]: Ustawa z 14.12.2016 r. (2017). Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej [Journal of Laws of the Republic of Poland], Poz. 59 (in Polish).

Projekt – Akademia Równych Szans [Project – Academy of Equal Opportunities] MCDN. (2023). Retrieved from https://mcdn.edu.pl/projekty/projekty-zakonczone/projekt-ars/ (in Polish).

I Warszawska konferencja nauczycieli [I Warsaw Conference] (2023). Retrieved from https://new.express.adobe.com/webpage/MU5CPOol2wjQR (in Polish).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-25

Як цитувати

ЄВТУШЕНКО, Н. (2023). ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ПРОФЕСІЙНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ПРЕДМЕТІВ ПОЛЬЩІ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ. Comparative Professional Pedagogy, 13(1), 76–85. https://doi.org/10.31891/2308-4081/2023-13(1)-10