ҐЕНЕЗИС СТАНОВЛЕННЯ ПОНЯТТЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОБЛЕМИ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31891/2308-4081/2023-13(1)-11

Ключові слова:

компетентний, компетентність, компетенція, соціокультурний, соціокультурна компетентність, компетентнісна парадигма, ґенеза

Анотація

У статті подано аналіз українських та польських наукових праць, у яких висвітлено становлення та розвиток соціокультурної компетентності як педагогічної проблеми, що є ключовим компонентом компетентнісної парадигми в Україні та Польщі кінця ХХ – початку ХХІ століття. Проаналізовано сутності понять і конструктів: «компетентний», «компетентність», «соціокультурна компетентність». Компетентністю є такі якості людини, що допомагають їй практично послуговуватися засвоєними знаннями, уміннями й навичками, оперувати ними в конкретних життєвих обставинах, що у сучасній психолого-педагогічній літературі реалізується в контексті декількох наукових підходів, зокрема, комунікативного, соціокультурного, діяльнісного, контекстно-інформаційного. Уперше термін «соціокультурна компетентність» запропонував канадський науковець із галузі прикладної лінгвістики Дж. Каммінз.

На думку сучасних українських та польських дослідників, соціокультурна компетентність виявляє інтеграційні міжкультурні якості особистості, які набувається, засвоюються та реалізовуються педагогічною діяльністю в мультикультурному середовищі. Окреслено коло українських та польських науковців, які досліджували проблеми компетентнісної парадигми.

Виокремлено компоненти у структурі соціокультурної компетентності. За дослідженнями Л. Смірнової, яка здійснила аналіз історичних передумов та реформ системи вищої освіти в Польщі, подано періодизацію становлення і розвитку соціокультурної компетентності як педагогічного явища в Польщі кінця ХХ – початку ХХІ століття.

У другій половини ХХ століття під впливом соціальних, політичних та культурних змін у Польщі та Україні в основу професійної освіти закладається соціокультурний компонент, а на початку ХХІ століття відбувається переосмислення соціокультурної компетентності, яка стає обов’язковим ключовим складником сучасної освіти. Проаналізовано процес формування соціокультурної компетентності в Україні та Польщі.

Посилання

Айзікова, Л. (2000). Соціокультурна підготовка вчителя в умовах формування загальноєвропейського культурного простору. Сучасні технології викладання іноземних мов у професійній підготовці фахівців, 298–308.

Бондар, Т. (2020). Ґенеза поняття «соціокультурна компетентність». Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 24–30. Режим доступу http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2020/71/part_1/5.pdf.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (2009). Київ: Ірпінь: ВТФ «Перун».

Закон України «Про освіту» № 2145-VIII (2017). Режим доступу: https://base.kristti.com.ua/?p=5895 (дата звернення 15.06.2023).

Лозова, В. (2002). Формування педагогічної компетентності викладачів вищих навчальних закладів. Педагогічна підготовка викладачів вищих навчальних закладів, 3–8.

Подлевська, Н. В. (2018). Соціокультурна компетенція як складник комунікативної компетентності. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : зб. наук. праць. Вип. 5, 185–191.

Рогульська, О. (2022). Розвиток соціокультурної компетентності учнів старших класів на уроках англійської мови. Світ мов і мови світу: зб. матеріалів V Міжнародної наук.-практ. студ. конф., 235–236.

Смірнова, Л. (2010). Соціокультурна компетентність структурі підготовки учителів іноземної мови в Польщі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та пед. наук. Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка.

Теоретико-методологічні засади формування іншомовної соціокультурної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей. Режим доступу https://lib.chmnu.edu.ua/pdf/monograf/14/4.pdf (дата звернення 20.06.2023).

Цицюра К. (2019). Соціокультурна компетентність майбутніх бакалаврів з бізнес-економіки. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка, № 17, 62–69.

Шехавцова С. (2011). Сутність соціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови у контексті компетентнісного підходу. Науковий вісник Донбасу, № 2. Режим доступу http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvd_2011_2_25.pdf (дата звернення: 19.06.2023).

Kompetencje kluczowe w nowoczesnej szkole [Ключові компетентності в сучасній школі]. Режим доступу http://www.covena.com.pl/nauczyciel/matenaly/index./ htm (дата звернення 21.06.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-25

Як цитувати

ПОДЛЕВСЬКА, Н., & КОВАЛЬ, М. (2023). ҐЕНЕЗИС СТАНОВЛЕННЯ ПОНЯТТЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОБЛЕМИ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ. Comparative Professional Pedagogy, 13(1), 86–92. https://doi.org/10.31891/2308-4081/2023-13(1)-11